Spring til indhold

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

DOBBELT STATSBORGERSKAB
Den 1. september 2015 trådte den nye lov om dobbelt statsborgerskab i kraft. Loven gør det muligt for danske statsborgere at erhverve udenlandsk statsborgerskab uden, at de fortaber deres danske statsborgerskab. Information om den nye lov kan findes her.

ERHVERVELSE AF CANADISK STATSBORGERSKAB FOR DANSKE STATSBORGERE
Med loven om dobbelt statsborgerskab kan danskere, der er bosiddende i Canada erhverve canadisk statsborgerskab uden at fortabe deres danske statsborgerskab. Ifølge Justitsministeriet er det ikke længere nødvendigt at underrette de danske myndigheder, hvis man erhverver udenlandsk statsborgerskab.

Retten til at modtage dansk pension er ikke baseret på nationalitet. Erhvervelse af canadisk statsborgerskab vil således ikke have nogen betydning for ens rettigheder i den henseende. Yderligere information om ansøgning om dansk pension i Canada kan findes her (på engelsk).

Reglerne for erhvervelse af canadisk statsborgerskab kan findes på hjemmesiden for Citizenship and Immigration Canada. Vi skal gøre opmærksom på, at hverken den danske ambassade i Canada eller de danske konsulater har mulighed for at hjælpe vedr. de canadiske regler for statsborgerskab.

GENERHVERVELSE AF DANSK STATSBORGERSKAB FOR TIDLIGERE DANSKE STATSBORGERE
Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab i medfør af erhvervelse af udenlandsk statsborgerskab ved ansøgning, for eksempel canadisk, kan i en femårig periode mellem 1. september 2015 – 31. august 2020 generhverve deres danske statsborgerskab ved erklæring.

Eftersom Canada også tillader dobbelt statsborgerskab, fortaber man ikke sit canadiske statsborgerskab ved at generhverve det danske.

Erklæring med tilhørende dokumenter skal afgives over for Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) i Danmark. UIM oplyser, at der er to overordnede betingelser, som skal være opfyldt for at kunne generhverve sit danske statsborgerskab ved erklæring:

  1. Du har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du eller dine forældre, da du var under 18, søgte og fik udenlandsk statsborgerskab, hvorved du mistede det danske.
  2. Du er ikke idømt ubetinget frihedsstraf, i perioden fra du mistede det danske statsborgerskab, til du afgiver erklæring til Statsforvaltningen om at få dansk indfødsret igen.

NB: Hvis du er født uden for Danmark, mister du det danske statsborgerskab, når du fylder 22, medmindre du søger om at bevare det. Hvis du har mistet din danske indfødsret som følge af denne regel, kan du ikke søge om generhvervelse af dansk statsborgerskab ved erklæring. Du skal i stedet søge om bevis for dansk indfødsret, som du kan finde yderligere information om her.

BØRN
Dit barn eller børn kan få dansk statsborgerskab som en del af din erklæring, såfremt de er under 18 og ugift. Det er et krav, at du har del i forældremyndigheden, og at den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende også har del i forældremyndigheden. Det er ikke et krav, at dit barn eller børn tidligere selv har erhvervet dansk statsborgerskab.

For adoptivbørn er det endvidere en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Dokumentation for adoptionen skal vedlægges.

Yderligere information om børn kan findes på UIMs hjemmeside her.

HVORDAN ANSØGER JEG

Step 1: Udfyld erklæringsskema
Download og udfyld erklæringsskemaet.

Step 2: Medfølgende dokumenter
En tjekliste over medfølgende dokumenter kan findes på side 8 i erklæringsskemaet. Vi anbefaler kraftigt, at du kontakter UIM for at få oplyst, om det er et krav, at samtlige dokumenter vedlægges din erklæring.

UIM oplyser, at procestiden vil være ca. 16 uger efter modtagelse af erklæring, hvis al dokumentation er på plads. Det er derfor vigtigt, at din ansøgning er komplet med alle dokumenter, inden du sender ansøgningen. Manglende dokumentation kan resultere i forsinkelse eller afslag på din erklæring.

Vær opmærksom på at hvis du fik canadisk statsborgerskab før februar 2012, så er det udstedte certifikat alene ikke tilstrækkeligt bevis for canadisk statsborgerskab. Det vil også være nødvendigt at fremvise et statsborgerskabskort. Mere information er tilgængeligt her.

Vi gør opmærksom på, at hverken den danske ambassade i Canada eller de danske konsulater kan gøres ansvarlig, hvis din ansøgning forsinkes eller afvises som følge af mangelfuld dokumentation.

Hvis UIM har brug for yderligere dokumentation, vil en forespørgsel om yderligere information blive fremsendt til Ambassaden. I disse sager vil Ambassadens gebyr for personlig assistance blive opkrævet i henhold til gebyroversigten.

Step 3: Send ansøgningen og betal gebyr.
Erklæringsskema og medfølgende dokumenter kan sendes direkte til UIM på følgende adresse:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Denmark

Du kan også sende din erklæring gennem den danske ambassade i Canada eller et af de danske konsulater. Hvis du vælger at sende din erklæring på denne måde, skal vi gøre opmærksom på, at du skal betale et ekstra administrationsgebyr der, hvor du indleverer din erklæring. Administrationsgebyret skal betales med en bankcheck eller money order udstedt til ambassaden eller konsulatet, eller i kontanter.

Betaling af gebyret på 1100 kr. er en betingelse for, at ansøgningen kan sendes til UIM. Gebyret betales i din bank ved brug af UIMs kontooplysninger, som er tilgængelige her.

UIMs bank har addresse som følger:

Danske Bank, Statens Betalinger
Girostrøget 1
0800 Høje Taastrup

Bemærk venligst at du skal skrive "ERK" samt dit CPR nummer eller fulde navn på bankoverførslen.

 

Administrationsgebyret dækker ambassadens eller konsulatets arbejde som følger:

  • Modtagelse af erklæringsskema og tilhørende dokumenter. Ambassaden eller konsulatet signerer og daterer erklæringsskemaet. Ambassaden og konsulaterne er ikke ansvarlig for at checke indholdet i erklæringsskemaet eller de tilhørende dokumenter.
  • Hvis Apostille eller legalisering er påkrævet: Apostille/legalisering af relevante dokumenter mod et separat gebyr. Vi gør opmærksom på, at dette ikke er påkrævet for officielle canadiske dokumenter.
  • Kvittering.
  • Forsendelse til UIM.
  • Modtagelse af beslutning fra UIM.
  • Overdragelse eller forsendelse af beslutning til ansøger i henhold til aftale og betalt for af ansøger.

Hvis sagsbehandling er påkrævet, for eksempel hvis der mangler dokumenter eller UIM har yderligere spørgsmål til ansøger, betaler ansøger et separat timegebyr jf. ovennævnte gebyrsatser.

SPØRGSMÅL
Spørgsmål og forespørgsler skal stilles direkte til UIM.
Kontaktinformation kan findes her.