Spring til indhold

Prinsessereglen

PRINSESSEREGLEN

Børn der blev født i ægteskab mellem en dansk mor og udenlandsk far i perioden 1. januar 1961 til 31. december 1978 fik ikke dansk statsborgerskab ved fødslen.

Som et alternativ kunne danske mødre i stedet indsende en erklæring, hvorved deres barn fik dansk statsborgerskab, jf. §2, stk. 2 i Lov nr. 117 af 29. marts 1978.

Børn født i denne periode, hvis mor ikke indsendte den pågældende erklæring, kan søge om dansk indfødsret ved naturalisation i henhold til ”prinsessereglen”.

Når man ansøger om dansk indfødsret under prinsessereglen, er der ikke krav om, at man skal være bosiddende i Danmark på tidspunktet for ansøgningen. Der er heller ikke krav om, at man skal bestå den danske indfødsretsprøve, inklusive sprogtesten. Det er dog et krav, at man kan deltage i en almindelig samtale på dansk. Medarbejdere ved ambassaden vil vurdere ansøgers danske sprogfærdigheder.

Det er endvidere en betingelse, at de øvrige krav for at kunne få dansk indfødsret ved naturalisation er opfyldt. Det betyder, at hvis du er idømt fængselsstraf i mere end 18 måneder, kan du ikke få dansk indfødsret ved naturalisation. Hvis du er dømt for andre forseelser, kan du først opnå dansk indfødsret efter en given periode. Endelig må du ikke have gæld til de danske myndigheder.

Du skal være opmærksom på, at dine børn ikke får dansk statsborgerskab sammen med dig under prinsessereglen, når du er bosiddende uden for Danmark. 

HVORDAN ANSØGER JEG

Step 1: Udfyld ansøgningsskema og betal gebyr
Et udfyldt ansøgningsskema og betaling af ansøgningsgebyret er en betingelse for, at ansøgningen kan sendes til Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Gebyret indbetales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Step 2: Medfølgende dokumenter
En tjekliste over medfølgende dokumenter kan findes i bilag 2 i ansøgningsskemaet.

I tillæg til de bilag, som fremgår af bilag 2, skal følgende dokumenter vedlægges ansøgningen:

  • Din fødsels- og/eller dåbsattest. Din mors navn skal fremgå af attesten.
  • Din mors fødsels- og/eller dåbsattest
  • Dine forældres vielsesattest
  • En erklæring fra din mor, som oplyser om hun nogensinde har ansøgt om og erhvervet udenlandsk statsborgerskab som følge heraf. Erklæringen kan have følgende ordlyd: ”Jeg erklærer på tro og love, at jeg aldrig har ansøgt om eller erhvervet udenlandsk statsborgerskab”. Hvis din mor er afgået ved døden, vedlægges hendes dødsattest.
  • Hvis du har studeret eller arbejdet i Danmark: Kopier af eksamensudskrifter, certifikater etc.

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar at sørge for, at al nødvendig dokumentation er vedlagt din ansøgning. Vi anbefaler kraftigt, at du kontakter Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet for at sikre, at du vedlægger korrekt dokumentation. Manglende dokumentation kan resultere i forsinkelse eller afslag på din ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation.

Vi gør opmærksom på, at hverken den danske ambassade i Canada eller de danske konsulater kan gøres ansvarlig, hvis din ansøgning forsinkes eller afvises som følge af mangelfuld dokumentation.

Step 3: Send ansøgningen

Ansøgningsskema og medfølgende dokumenter skal sendes direkte til den danske ambassade i Ottawa på følgende adresse:

Royal Danish Embassy
47 Clarence Street, Suite 450
Ottawa, ON K1N 9K1

Hvis sagsbehandling er påkrævet, for eksempel hvis der mangler dokumenter eller Indfødsretskontoret har yderligere spørgsmål til ansøger, betaler ansøger et separat timegebyr jf. ovennævnte gebyrsatser.

 

SPØRGSMÅL

Spørgsmål og forespørgsler skal stilles direkte til Indfødsretskontoret.
Tlf.: +45 70 80 24 50. Telefontiderne kan findes her (dansk tid).
Email: uim@uim.dk.